ŞULE MENE SAĞLIK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şule Mene Sağlık Araştırma Eğitim Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kimlik • Çalışan Adayı
• Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Stajyer
• Tedarikçi Çalışanı
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Veli / Vasi / Temsilci
• Ziyaretçi
İletişim • Çalışan Adayı
• Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Stajyer
• Tedarikçi Çalışanı
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Veli / Vasi / Temsilci
Lokasyon • Çalışan
Özlük • Çalışan
• Stajyer
Hukuki İşlem • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Stajyer
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Veli / Vasi / Temsilci
Müşteri İşlem • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Fiziksel Mekan Güvenliği • Çalışan Adayı
• Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Stajyer
• Tedarikçi Çalışanı
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Veli / Vasi / Temsilci
• Ziyaretçi
İşlem Güvenliği • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Stajyer
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Risk Yönetimi • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Finans • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Stajyer
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Mesleki Deneyim • Çalışan
• Stajyer
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Stajyer
Sağlık Bilgileri • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Stajyer
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri • Çalışan
• Stajyer
Biyometrik Veri • Çalışan
• Hissedar/Ortak
• Stajyer

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır. Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir. Kişisel verileriniz topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere (Şule Mene Sağlık Araştırma Eğitim Danışmanlık Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.). dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini "sulemene@hs01.kep.tr" adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) "info@menehealthgroup.com" üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Ticaret Sicil No : 9065
Mersis No : 0815049908300029
Ticaret Unvanı : ŞULE MENE SAĞLIK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLİŞİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : AKSE MAHALLESİ NAZIM HİKMET CADDESİ NO:26 İÇ KAPI NO:1 ÇAYIROVA/KOCAELİ, TÜRKİYE
Web adresi : http://www.meneresearch.com
Telefon: (+90) 0262 751 28 38


Information

  Information

  •   Address: GOSB Teknopark
         Kocaeli TURKEY
  •   Address: GOSB Teknopark
      Kocaeli TURKEY
  •   (262) 255 56 57