MENE SAĞLIK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak MENE SAĞLIK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz
Aşağıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan kişisel verilerinizi; sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak işlemekteyiz:
Tam adınız; uyruğunuz; cinsiyet bilginiz; adresiniz; çeşitli e-posta adresleriniz; cep telefonu numaraları dâhil olmak üzere çeşitli kimlik ve iletişim bilgileriniz; ödeme ve fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere sizinle ilgili finansal bilgiler; İş süreçlerinde kullanılan İlgili belgelerde yer alan Unvan, İmza bilgileriniz. Size hizmet verebilmemiz için üçüncü taraflarla girdiğiniz sözleşmelerin ayrıntıları; diğer taraflarla ilişkinizin detayları.

Çalışanlarımızın özlük, kimlik ve iletişim bilgileri; Çocuklarının detayları ve diğer ilişkileri (AGİ süreçleri); tıbbi kayıt raporları; ehliyet bilgisi detayları, kaza raporları, banka hesap bilgileri, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, parmak ve avuç izi, sicil numarası, fotoğraf, video kaydı, uyarı ihtar disiplin cezası bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri vb.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; MENE SAĞLIK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") imkânlarından faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Şirket ve faaliyetlerinin tanıtılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması. Tedarik zinciri yönetim süreçlerinde lojistik faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi. Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek. Şirket çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve fiziksel mekanın; can ve mal güvenliğinin korunması; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizi kullanabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir. Şirket Organizasyon ve Etkinlik süreçlerinin planlamasında ve uygulanmasında; Şirket'in iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere; Şirket'in açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması. Şirket'in sahip olduğu Kalite standartları gereği iş ilişkisi kurulmadan önce gerekli ön araştırmaların gerçekleştirilmesi. Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Şirket tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi. Şirket'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması. Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığının ilgili yasal mevzuatlarından kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, Özel sağlık sigortası ve İş seyahatlerinin organizasyon süreçlerinde aracı turizm ve sigorta acentalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, iştirakler, hissedar, topluluk şirketleri ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Satış ve Satın alma sözleşmeleri, Gizlilik Sözleşmeleri, Müşteri bilgi formları, Tedarikçi bilgi formları, İletişim bilgi formları, Cari kart açılış formları ve diğer ticari belgeler, Ödeme bilgileri, Kıymetli evraklar, Aday başvuru formları, Kalite güvence formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, hissedarlar, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere MENE SAĞLIK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.menehealthgroup.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında "İlgili Kişi Bilgi Talep Formu" belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu info@menehealthgroup.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, "İlgili Kişi Bilgi Talep Formu" ile yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Ticaret Sicil no:
Mersis No:
Ticaret ünvanı:
Adres:
Web adresi:
Tel:


Information

  Information

  •   Address: GOSB Teknopark
         Kocaeli TURKEY
  •   Address: GOSB Teknopark
      Kocaeli TURKEY
  •   (262) 751 39 80